Позовите: [+381] (69) 17 67 577 | Е-маил: office@geoudruzenje.org.rs

GEOPLUS

SRĐAN BUZADŽIĆ PREDUZETNIK GEOPLUS

(Број приступнице: 117/2023)
Адреса: Раде Кончара 23, Сомбор
Место: Сомбор
Матични број: 65927691
ПИБ: 112177397
Број РГЗ лиценце:
Власник: Бузаџић Срђан
Мобилни: 065/42-61-500
Е-маил: geoplus@mts.rs
Линк РГЗ лиценце: Линк лиценце
WEB адреса: -
Списак лиценци за рад
1. Израда техничке документације и стручни надзор над извођењем геодетских радова за које је предвиђена израда главног пројекта
3. Извођење геодетских радова у одржавању катастра непокретности и одржавању катастра водова
4. Израда геодетских подлога у инжењерско-техничким областима за које се не израђује главни пројекат
5. Израда пројеката геодетског обележавања у области урбанистичког планирања
6. Реализација пројеката геодетског обележавања у области урбанистичког планирања
Подаци о организацији

Početak obavljanja delatnosti: 12.10.2020. god.

Vlasnik i osnivač firme: Srđan Buzadžić

Žiro račun: 150-0000025014045-16

Zaposleni geodetske struke:
- Srđan Buzadžić, licenca II reda br. 02 0695 17
- Saša Stanković licenca I reda br. 01 0738 21