Позовите: [+381] (69) 17 67 577 | Е-маил: office@geoudruzenje.org.rs

GEO - SEVER DOO

GEO - SEVER DOO

(Број приступнице: 122/2023)
Адреса: Венац Радомира Путника 36а, Сомбор
Место: Сомбор
Матични број: 20799480
ПИБ: 107424741
Број РГЗ лиценце:
Власник: Брујић Славица
Мобилни: 069/18-99-946
Е-маил: geosever.so@gmail.com
Линк РГЗ лиценце: Линк лиценце
WEB адреса: -
Списак лиценци за рад
1. Израда техничке документације и стручни надзор над извођењем геодетских радова за које је предвиђена израда главног пројекта
2. Извођење геодетских радова за које је предвиђена израда главног пројекта
3. Извођење геодетских радова у одржавању катастра непокретности и одржавању катастра водова
4. Израда геодетских подлога у инжењерско-техничким областима за које се не израђује главни пројекат
5. Израда пројеката геодетског обележавања у области урбанистичког планирања
6. Реализација пројеката геодетског обележавања у области урбанистичког планирања
Подаци о организацији