Позовите: [+381] (69) 17 67 577 | Е-маил: office@geoudruzenje.org.rs

GEOPLAN

GEOPLAN BIRO

(Број приступнице: 158/2023)
Адреса: Душана Тривунца 1/2
Место: Алексинац
Матични број: 56336362
ПИБ: 103182357
Број РГЗ лиценце:
Власник: Аврамовић Златко
Мобилни: 064/27-18-468
Линк РГЗ лиценце: Линк лиценце
WEB адреса: -
Списак лиценци за рад
1. Израда техничке документације и стручни надзор над извођењем геодетских радова за које је предвиђена израда главног пројекта
3. Извођење геодетских радова у одржавању катастра непокретности и одржавању катастра водова
4. Израда геодетских подлога у инжењерско-техничким областима за које се не израђује главни пројекат
5. Израда пројеката геодетског обележавања у области урбанистичког планирања
6. Реализација пројеката геодетског обележавања у области урбанистичког планирања
Подаци о организацији