Позовите: [+381] (69) 17 67 577 | Е-маил: office@geoudruzenje.org.rs

FALCON SURVEY DOO

FALCON SURVEY DOO

(Број приступнице: 52/2022)
Адреса: Живка Давидовића 46
Место: Београд (Звездара)
Матични број: 20326077
ПИБ: 105152548
Број РГЗ лиценце:
Власник: Везингер Ненад
Мобилни: 060/66-44-714
Линк РГЗ лиценце: Линк лиценце
WEB адреса: -
Списак лиценци за рад
1. Израда техничке документације и стручни надзор над извођењем геодетских радова за које је предвиђена израда главног пројекта
2. Извођење геодетских радова за које је предвиђена израда главног пројекта
3. Извођење геодетских радова у одржавању катастра непокретности и одржавању катастра водова
4. Израда геодетских подлога у инжењерско-техничким областима за које се не израђује главни пројекат
5. Израда пројеката геодетског обележавања у области урбанистичког планирања
6. Реализација пројеката геодетског обележавања у области урбанистичког планирања
Подаци о организацији