Pozovite: [+381] (69) 17 67 577 | E-mail: office@geoudruzenje.org.rs

Postanite član udruženja

Unesite podatke o organizaciji i kreirajte pristupnicu, dobićete dokument koji treba potpisan da vratite udruženju.

UPUTSTVO ZA KREIRANJE ON-LINE pristupnice:
1) Popunite elektronsku formu ispod, navodeći tražene podatke. Tekst koji unesete biće prikazan na stranici koja predstavlja vašu firmu.
2) Nakon kreiranja pristupnice pritiskom na dugme "Kreiraj pristupnicu" vaši podaci se upisuju u bazu podataka članova Geoudruženja i dobijate status neaktivnog člana. Istovremeno na e-mail adresu koju ste uneli, biće vam prosleđena automatski generisana Pristupnica u pdf formatu, na kojoj će biti naveden vaš broj pristupnice.
3) NEOPHODNO JE da tako dobijenu Pristupnicu odštampate, potpišete i overite pečatom na za to predviđenom mestu, a zatim da tako overenu Pristupnicu skenirate i dostavite na office@geoudruzenje.org.rs.
4) Da bi podnosilac zahteva postao aktivni član, pored uslova navedenog u tački 3), neophodno je da izvrši uplatu članarine. Članarina, koja je 2250,00 dinara mesečno, uplaćuje se sa računa firme. U polju "Nalogodavac" obavezno navesti naziv i adresu firme. U polju "Svrha uplate" navedite mesec/e i godinu za koji vršite uplatu. U pozivu na broj upišite Matični broj geodetske organizacije-broj pristupnice-godina pristupnice (na primer 07774411-185-2024).
Tekući račun Geoudruženja: 205-115433-79, NLB Komercijalna banka, A.D.

USLOVI PRISTUPNICE

Ovim izričito, slobodno i pod punom odgovornošću izjavljujem:

  • da želim da postanem član Udruženja geodetskih organizacija Srbije, skraćeno UGOS "Geoudruženje" (u daljem tekstu: GEOUDRUŽENJE);
  • da u celosti prihvatam Statut i druge opšte akte GEOUDRUŽENJA i sva prava i obaveze koje proizilaze iz Članstva u GEOUDRUŽENJU;
  • da od dana pristupanja GEOUDRUŽENJU prihvatam obavezu plaćanja mesečne članarine u iznosu od 2.250,00 dinara, koja je određena za 2006. godinu i dalje;
  • da ću poštovati odluke organa GEOUDRUŽENJA;

Kreiranje pristupnice


Podaci o organizaciji
Morate popuniti polje Matični broj
Morate popuniti polje PIB
Morate popuniti polje Ime organizacije
Morate popuniti polje Puno ime organizacije
Morate popuniti polje Adresa organizacije
Morate odabriti Vrstu firme
Morate popuniti polje Opština
Morate popuniti polje Naselje
Morate popuniti polje E-Mail adresa
Podaci o Ovlašćenom licu
Morate popuniti polje Ime
Morate popuniti polje Prezime
Morate popuniti polje Pol
Morate popuniti polje Mobilni telefon
Morate popuniti polje Fiksni telefon
Morate prihvatiti gore navedene Uslove pristupnice