Позовите: [+381] (69) 17 67 577 | Е-маил: office@geoudruzenje.org.rs

GEO - MEĐAŠ

GEO - MEĐAŠ

(Број приступнице: 140/2023)
Адреса: Вожда Карађорђа 4/1, Ниш
Место: Ниш
Матични број: 20217316
ПИБ: 104721225
Број РГЗ лиценце:
Власник: Јовановић Љубиша
Мобилни: 063/71-30-535
Е-маил: geo.medjas@mts.rs
Линк РГЗ лиценце: Линк лиценце
WEB адреса: -
Списак лиценци за рад
1. Израда техничке документације и стручни надзор над извођењем геодетских радова за које је предвиђена израда главног пројекта
3. Извођење геодетских радова у одржавању катастра непокретности и одржавању катастра водова
4. Израда геодетских подлога у инжењерско-техничким областима за које се не израђује главни пројекат
5. Израда пројеката геодетског обележавања у области урбанистичког планирања
6. Реализација пројеката геодетског обележавања у области урбанистичког планирања
Подаци о организацији