Позовите: [+381] (69) 17 67 577 | Е-маил: office@geoudruzenje.org.rs

Геојокић доо

Геојокић доо Београд

(Број приступнице: 184/2024)
Адреса: Београдска 34б
Место: Београд (Палилула) (Борча)
Матични број: 20783788
ПИБ: 107339203
Број РГЗ лиценце:
Власник: Јокић Драган
Мобилни: 066/355305
Е-маил: geojokic@gmail.com
Линк РГЗ лиценце: Линк лиценце
WEB адреса: https://www.geojokic.co.rs/
Списак лиценци за рад
1. Израда техничке документације и стручни надзор над извођењем геодетских радова за које је предвиђена израда главног пројекта
3. Извођење геодетских радова у одржавању катастра непокретности и одржавању катастра водова
4. Израда геодетских подлога у инжењерско-техничким областима за које се не израђује главни пројекат
5. Израда пројеката геодетског обележавања у области урбанистичког планирања
6. Реализација пројеката геодетског обележавања у области урбанистичког планирања
Подаци о организацији