Позовите: [+381] (69) 17 67 577 | Е-маил: office@geoudruzenje.org.rs

GEOMETAR

GEOMETAR

(Број приступнице: 201/2024)
Адреса: Војводе Мишића 23
Место: Неготин
Матични број: 55667896
ПИБ: 102120982
Број РГЗ лиценце: 03 0331 12
Власник: Ћирић Милорад
Мобилни: 063/77-35-521
Е-маил: geokrivina@gmail.com
Линк РГЗ лиценце: Линк лиценце
WEB адреса: -
Списак лиценци за рад
3. Извођење геодетских радова у одржавању катастра непокретности и одржавању катастра водова
4. Израда геодетских подлога у инжењерско-техничким областима за које се не израђује главни пројекат
6. Реализација пројеката геодетског обележавања у области урбанистичког планирања
Подаци о организацији