Позовите: [+381] (69) 17 67 577 | Е-маил: office@geoudruzenje.org.rs

GEOMETAR APATIN

GEOMETAR APATIN

(Број приступнице: 58/2022)
Адреса: Светог Саве 4а
Место: Апатин
Матични број: 50021572
ПИБ: 100964677
Број РГЗ лиценце:
Власник: Баста Драган
Мобилни: 063/529-116
Е-маил: geotimapa@gmail.com
Линк РГЗ лиценце: Линк лиценце
WEB адреса: -
Списак лиценци за рад
1. Израда техничке документације и стручни надзор над извођењем геодетских радова за које је предвиђена израда главног пројекта
3. Извођење геодетских радова у одржавању катастра непокретности и одржавању катастра водова
4. Израда геодетских подлога у инжењерско-техничким областима за које се не израђује главни пројекат
5. Израда пројеката геодетског обележавања у области урбанистичког планирања
6. Реализација пројеката геодетског обележавања у области урбанистичког планирања
Подаци о организацији