Позовите: [+381] (69) 17 67 577 | Е-маил: office@geoudruzenje.org.rs

ABSOLUT DOCUMENTS VS DOO

ABSOLUT DOCUMENTS VS DOO

(Број приступнице: 6/2006)
Адреса: Трг др Зорана Ђинђића 2к, Локал 11
Место: Стара Пазова
Матични број: 20897970
ПИБ: 107922901
Број РГЗ лиценце: 03 0449 13
Власник: Јовановић Василије
Мобилни: 065/54-54-549
Линк РГЗ лиценце: Линк лиценце
WEB адреса: -
Списак лиценци за рад
1. Израда техничке документације и стручни надзор над извођењем геодетских радова за које је предвиђена израда главног пројекта
2. Извођење геодетских радова за које је предвиђена израда главног пројекта
3. Извођење геодетских радова у одржавању катастра непокретности и одржавању катастра водова
4. Израда геодетских подлога у инжењерско-техничким областима за које се не израђује главни пројекат
5. Израда пројеката геодетског обележавања у области урбанистичког планирања
6. Реализација пројеката геодетског обележавања у области урбанистичког планирања
Подаци о организацији