Позовите: [+381] (69) 17 67 577 | Е-маил: office@geoudruzenje.org.rs

GEOID-M

GEOID-M GROCKA

(Број приступнице: 83/2023)
Адреса: Булевар ослобођења 34/а
Место: Београд (Гроцка)
Матични број: 62567589
ПИБ: 107193863
Број РГЗ лиценце: 03 0087 11
Власник: Михајловић Марко
Мобилни: 063/630-113
Е-маил: geoidgrocka@gmail.com
Линк РГЗ лиценце: Линк лиценце
WEB адреса: -
Списак лиценци за рад
3. Извођење геодетских радова у одржавању катастра непокретности и одржавању катастра водова
4. Израда геодетских подлога у инжењерско-техничким областима за које се не израђује главни пројекат
6. Реализација пројеката геодетског обележавања у области урбанистичког планирања
Подаци о организацији

Власник: Марко Михајловић стр.инж.геодезије, бр. лиценце 02079620

Запослени: Слободан Михајловић инж.геодезије, бр. лиценце 02012111

Списак послова:

- Израда елабората геодетских радова,
- израда КТП,
- обнова границе парцела,
- израда 3Д модела фотограметиским снимањем дроном(point cloud)
- ортофото скица фаседе и мостова (испециски надзор),
- обележавање темеља,
- контрола темеља,
- снимање и обележавање подземних инсталација,
- контола конструкције,
- легализација објеката,
- етажирање станова,
- геодетски радови у грађевинарству и пољопривреди.